Ansvarlig leverandørkjede – åpenhetsloven

Bauda arbeider kontinuerlig for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i hele vår verdikjede. Vi er opptatt av å levere produkter vi kan være stolte av, som holder høy standard og som er laget under gode arbeidsforhold, der både menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø er ivaretatt.

Våre Retningslinjer for forsvarlig forretningsadferd og retningslinjer for leverandører beskriver hvilke krav vi stiller til oss selv, våre leverandører og forretningspartnere.

For Bauda er det viktig at hele verdikjeden etterlever våre retningslinjer til leverandører. Vi har et tett samarbeid med vår største leverandør, Toyota Norge, som utfører egne risikovurderinger og undersøkelser av sine leverandører.

Aktsomhetsvurderinger er sentralt i Bauda konsernets arbeid for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forebygge og redusere risikoen for menneskerettighetsbrudd og dårlige arbeidsforhold i vår virksomhet og leverandørkjede.

I vår årlige rapport om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold redegjør vi for våre aktsomhetsvurderinger, risikoer vi har avdekket i vår virksomhet og leverandørkjede, og eventuelle tiltak som er iverksatt. Første rapport vil publiseres på våre nettsider innen 31.mai 2023. Hvis du har spørsmål knyttet til hvordan Bauda konsernet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og hos leverandører og forretningspartnere, bruk kontaktskjemaet nedenfor.

Spørsmål og svar

Hvordan er det daglige ansvaret for menneskerettighetsarbeid organisert i virksomheten?

I våre retningslinjer for ansvarlig forretningsadferd redegjør vi for vårt arbeid knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Bauda konsernet. Vi har systemer for oppfølging som inkluderer interne retningslinjer og instrukser som redegjør nærmere for hvem i organisasjonen som har hovedansvaret for hvilke oppgaver. Du kan finne mer informasjon om vårt menneskerettighetsarbeid i vår retningslinjer for ansvarlig forretningsadferd.

Har Bauda retningslinjer for sine leverandører?

Bauda har blant annet retningslinjer for sine leverandører som stiller krav knyttet til respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Retningslinjene gjelder for våre eksisterende og nye leverandører og forretningspartnere. Vi arbeider med å innarbeide retningslinjene som en del av kontrakten med nye og eksisterende leverandører.

Vår største samarbeidsparter og leverandør, Toyota Norge AS, har utarbeidet en «Supplier Code of Conduct» (retningslinjer for leverandører) der ansvaret ligger hos Toyota Norge for oppfølging.

Hvem er Bauda konsernets viktigste leverandører med hensyn til åpenhetsloven?

Bauda kjøper inn biler, deler og tilbehør samt kjemikalier fra Toyota Norge AS.  

I konsernet har vi definert 5 risikokategorier;

  1. Importør
  2. Forhandler
  3. Eiendom
  4. Konsern
  5. Annet

Innenfor de forskjellige kategoriene har vi kategorisert pr bransje i vår risikovurdering.

Hvordan jobber Bauda for å forsikre at leverandører og underleverandører beskytter arbeidstakerrettigheter?

Bauda har utarbeidet retningslinjer for sine leverandører. Disse gjelder for våre leverandører og forretningspartnere. Vi arbeider også med å innta retningslinjene som en del av kontrakten med nye og eksisterende leverandører. Våre retningslinjer stiller strenge krav til våre leverandører om å beskytte arbeidstakerrettighetene til sine medarbeidere. Våre leverandører oppfordres sterkt til å kreve det samme fra sine underleverandører. Vi jobber for stadig forbedring gjennom samarbeid med våre leverandører.

I tillegg til dette gjennomfører Bauda konsernet risikovurderinger i leverandørkjeden og hos forretningspartnere for å avdekke risiko for brudd på regler om anstendige arbeidsforhold og andre grunnleggende menneskerettigheter. Vi foretar disse undersøkelsene så grundig og effektivt som mulig, med de ressursene vi har tilgjengelig. Vi vil videre gjennomføre løpende aktsomhetsvurderinger. Ettersom vi har mange leverandører og underleverandører, er vi nødt til å prioritere de leverandørkjedene og forretningspartnerne der vi ser at det er størst risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Vi har derfor ikke full oversikt over alle tenkelige forhold i våre leverandørkjeder. Dersom det avdekkes slike brudd, vil konsernet iverksette passende tiltak og følge opp at tiltakene faktisk er effektive.

Hvordan vet Bauda at innsatsen og tiltakene som iverksettes for å redusere og forhindre negative konsekvenser faktisk er effektive?

Våre retningslinjer for ansvarlig forretningsadferd redegjør for vårt arbeid knyttet til menneskerettigheter i konsernet. Vi foretar løpende vurderinger og undersøkelser av om vårt arbeid for menneskerettigheter faktisk reduserer og forhindrer negative konsekvenser. Når det gjelder vårt preventive arbeid, så tar vi sikte på fortløpende undersøkelser av at leverandører og forretningspartnere oppfyller kravene som stilles i våre retningslinjer for leverandører. Våre undersøkelser er imidlertid gjort ut fra en risikobasert tilnærming, og det er ikke mulig å følge opp alle våre leverandører og forretningspartnere samtidig. Vi foretar grundige vurderinger av hvor vi anser risikoen for å være størst, og prioriterer disse områdene for nærmere undersøkelser. Vi undersøker også at tiltakene som er iverksatt internt i Bauda konsernet er effektive.

Dersom det blir avdekket negative konsekvenser i form av menneskerettighetsbrudd eller dårlige arbeidsforhold i Bauda konsernet eller leverandørkjeden, skal det iverksettes passende tiltak. Disse tiltakene skal følges opp gjennom undersøkelser, spørreskjemaer og våre varslingskanaler.

Hva er Baudas viktigste fokus knyttet til åpenhet rundt menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?

Bauda har jobbet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i en lang periode. På konsernnivå har denne prosessen vært systematisert og formalisert over lang tid. I lys av åpenhetsloven formaliserer nå Bauda konsernet også prosessene fortløpende i tråd med OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct.

Ekskluderer Bauda alle leverandører og forretningspartnere som unnlater å ivareta arbeidstakerrettighetene?

Når Bauda skal vurdere hva som utgjør egnede tiltak ved brudd på arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden, vil rettighetshaverens interesser stå i fokus. Vi vil vurdere hva som er det mest effektive utbedringstiltaket for den som er utsatt for menneskerettighetsbrudd, eller dårlige arbeidsforhold. Ekskludering av leverandører kan i mange tilfeller virke kontraproduktivt for vårt menneskerettighetsarbeid. Å ekskludere leverandører som følge av menneskerettighetsbrudd regnes derfor som siste utvei, og vi forsøker så godt det lar seg gjøre å først iverksette tiltak som gjør situasjonen bedre for de som er berørt.

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct er klare på at det ikke er ønskelig at virksomheter kutter bånd til leverandører og forretningspartnere før andre mindre inngripende tiltak er forsøkt. Dette er også i tråd med FNs bærekraftsmål. Bauda ønsker primært å samarbeide med våre leverandører for at de av eget tiltak skal opptre i tråd med krav til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår, og i tråd med våre standarder og retningslinjer.

Inngripende tiltak kan iverksettes ved mislighold. Bauda konsernets mulighet til å avslutte kontraktsforhold som følge av menneskerettighetsbrudd eller dårlige arbeidsforhold kan gi våre leverandører og forretningspartnere et incentiv til å opptre i tråd med våre standarder og retningslinjer. Derfor vil vi vurdere å utarbeide kontraktsvilkår for våre mest sentrale leverandører og forretningspartnere som gir oss adgang til å heve kontrakten ved gjentatte og omfattende brudd, og dersom de ikke iverksetter utbedrende tiltak.

Hva gjør Bauda for å ivareta menneske- og arbeidsrettigheter til fremmedarbeidere i leverandørkjeden?

Vi anerkjenner at fremmedarbeidere er sårbare for utnyttelse og tvangsarbeid. Vi er klar over at det er en risiko for at tvangsarbeid finner sted i vår leverandørkjede, og da særlig overfor fremmedarbeidere.

Baudas retningslinjer for leverandører stiller strenge krav til våre leverandører og forretningspartnere til å beskytte menneske- og arbeidstakerrettighetene til deres medarbeidere. Våre retningslinjer for leverandører forbyr tvangsarbeid og menneskehandel i leverandørkjeden. I tillegg til dette gjennomfører Bauda grundige aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden og hos forretningspartnere for å avdekke risiko for brudd på regler om anstendige arbeidsforhold og andre grunnleggende menneskerettigheter. Vi foretar disse undersøkelsene så grundig og effektivt som mulig, med de ressursene vi har tilgjengelig. Ettersom vi har mange leverandører og underleverandører, er vi nødt til å prioritere de leverandørkjedene og forretningspartnerne der vi ser at det er størst risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Dersom det avdekkes brudd eller risiko for brudd, vil Bauda iverksette passende tiltak og følge opp at tiltakene faktisk er effektive.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss